Kohtuotsus Varese sadama asjus 17. aprillil 2012

Kopeerin siia Tallinna Halduskohtu otsuse 17. aprillist 2012. Kohtuotsus on avalik ja kõigile kättesaadav Riigi Teataja kohtulahendite registris.

KOHTUOTSUS
EESTI VABARIIGI NIMEL
Kohus Tallinna Halduskohus
Kohtunik Dagmar Maastik
Otsuse tegemise aeg ja koht 17.aprillil 2012.a. Tallinnas
Haldusasja number 3-09-2485
Haldusasi U.M., V.M., M.M., I.M., A.M., L.M. ja M.M. kaebused Mustjala
Vallavalitsuse 16.09.2009.a. korralduse nr 94 p 3 osaliseks tühistamiseks
Asja läbivaatamine: kirjalik menetlus

RESOLUTSIOON: jätta kaebused rahuldamata.

Edasikaebamise kord:
Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse vahetult Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates ehk hiljemalt 17.mail 2012.a. Samaks kuupäevaks tuleb apellatsioonkaebus esitada ka juhul, kui selle koostamiseks vajatakse menetlusabi. Menetlusabi taotluse ja apellatsioonkaebuse võimalike puuduste kõrvaldamise lahendab ringkonnakohus
hiljem. Kui apellatsioonkaebuses ei taotleta asja arutamist kohtuistungil, võidakse see lahendada kirjalikus menetluses.

ASJAOLUD
ÕVVTK Saare Maakonnakomisjoni 24.09.1996 otsusega nr 7/131 tunnistati Saare
maakonnas Mustjala vallas Pahapilli külas asunud „Uuela nr 63“ maaüksuse pindalaga 19,103 ha, mis natsionaliseeriti ENSV Riigikogu 23.07.1940.a. deklaratsiooniga, osas õigustatud subjektiks vara omanik H. M., kes loovutas maa tagastamise nõudeõiguse oma lastele U.M.le, V.M.le, M.M.le, I.M.le, A.M.le, L.M.le ja M.M.le(tl I-9-10, 190-191).
16.09.2009.a. Mustjala Vallavalitsuse korraldusega nr 94 „09.juuni 2009.a. korralduse
nr 64 punktide 2 ja 3 kehtetuks tunnistamine ning Pahapilli küla Varese sadama ehitiste teenindamiseks vajaliku maa maamääramise ettepaneku esitamine“ rahuldati U.M., V.M., M.M., I.M., A.M., L.M. ja M.M. vaie(p 1), tunnistati kehtetuks Mustjala Vallavalitsuse 9.06.2009.a. korralduse nr 64 punktid 2 ja 3 ning selle aluseks olnud Mustjala Vallavalitsuse maatalituse maakorraldaja ettepanek(p 2). Korralduse kohaselt oli tegemist formaalse puudusega – maakorraldaja ettepanekus on asendiplaanil unustatud ära märkida ehitised, mille teenindamiseks planeeritakse maad määrata.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.06.1998.a. määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra”(edaspidi „teenindusmaa kord“) punktile 7 peavad aga ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku kaardil(plaanil) olema märgitud ehitised, mille teenindamiseks vajalikku maad määratakse, teenindusmaa piirid, ettepaneku koostamise kuupäev ja koostaja allkiri.
Korralduse punktis 3 tehti Pahapilli küla Varese sadama ehitiste teenindamiseks vajaliku
maa määramise uus ettepanek järgmiste tingimustega:
3.1 Teenindusmaa määratakse kindlaks järgmistele ehitistele: Varese kalurite maja nr 1 (ehitusregistri kood 120296106), Varese valvurite maja nr 2 (120296255), Varese kalurite maja nr 3 (120296264), ladu nr 4 (120297011), kuur nr 5 (120297031), ladu nr 6 (120297037), kai nr 1 plaanil nr 8 (2205767721), kai nr 2 plaanil nr 9 (2205767723), Varese sadama abihoone nr 7 (120297038).
3.2 Punktis 3.1 nimetatud ehitised on märgitud lisatud asendiplaanil numbritega 1-9.
3.3 Punktis 3.1 nimetatud ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse lisatud asendiplaanil märgitud piires.
3.4 Lagunenud ehitised tuleb omanikul korda teha 2 aasta jooksul, arvates teenindusmaa määramisest või sama aja jooksul kasutusest välja langenud ehitised lammutada. Kui kaldatammi, lainemurdja või muu sadamarajatise funktsioone täitev kai on kaina kasutusest välja langenud, siis võib vastava rajatise kordategemine seisneda ka selle vastavas ümbervormistamises.
3.5 Ehitiste omanikel on õigus erastada ehitiste teenindamiseks vajalik maa pärast lagunenud ehitiste kordategemist(tl I-6-8).

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD
Kaebajad paluvad tühistada vaidlustatud korralduse p 3 osas, millega määrati teenindusmaa kaidele nr 1 ja 2 ning laole nr 6, sest need ehitised asuvad kaebajatele tagastamisele kuuluval õigusvastaselt võõrandatud maal(tl II-19-23). 21.08.1992.a. ostu-müügi leping nr 106/123, millega AS “Saare Kalur” müüs Varese sadama ehitised kolmandatele isikutele, on kehtetu, sest sellel puudub notariaalne kinnitus(tl II-151-154), samuti on selle lepinguga müüdud 6 objekti, vaidlustatud korraldusel on kirjas aga 9 objekti. Kumbagi kaid lepingus üldse kirjas pole, seega jäid need lepingust välja. Kaid asuvad küll meres, kuid otsapidi kinnituvad kaebaja maa külge.
Ostu-müügi lepingust on olemas ainult koopia, kuna kaebajad pole originaali näinud ja seda pole ka arhiivis, siis vaidlustavad nad koopia ehtsuse.
Vastavalt maareformi seaduse (MRS) §-le 9 lg 1 p 3 ei tagastata õigusvastaselt võõrandatud maad ehitise teenindamiseks vajaliku maa ulatuses, kui väljaspool linna asuval õigusvastaselt võõrandatud maal asub teise füüsilise isiku omandis olev ehitis ning õigustatud subjekt ja ehitise omanik ei lepi kokku hoonestusõiguse seadmises ehitise omaniku kasuks või ehitise võõrandamiseks õigustatud subjektile. Sama seaduse § 6 lg 31 kohaselt ei käsitata ehitisena ajutisi hooneid või rajatisi ning lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Teenindusmaa korra § 3 järgi määratakse lagunenud ja kasutusest väljalangenud, ümbrust
või maastikupilti tunduvalt kahjustavale ehitisele teenindamiseks vajalik maa üksnes juhul, kui kohalik omavalitsus määrab vastavalt MRS §-le 6 lg 31 sellise ehitise kordategemiseks tähtaja.
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse(AÕSRakS) § 14 lg 1 tunnustele vastava ehitise teenindamiseks vajalik maa määratakse pärast sellele ehitisele seaduses sätestatud alustel ja korras kasutusloa andmist. AÕSRakS § 14 lg 1 kohaselt võib õigusliku aluseta püstitatud ehitisele anda kasutusloa ehitusseaduse(EhS) alusel, kuid sellega ei või rikkuda maa tagastamise õigustatud subjekti õigusi.
Vastavalt EhS §-le 34 lg 1 p 1 ei anta ehitisele kasutusluba, kui see ei vasta taotletud kasutusotstarbeks ettenähtud ehitisele kehtestatud nõuetele. Seega ei saa vastustaja määrata teenindusmaad ebaseaduslikule ehitisele, mis on lagunenud ning mille kasutusotstarve on ära langenud.
Vaidlustatud korraldusega on teenindusmaa määratud lagunenud ja sihtotstarbelisest kasutusest väljalangenud, ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste juurde tervikuna, mitte aga iga ehitise juurde, millega rikutakse kaebajate õigusi Türnpuu(endise Uuela nr 63 tagastatav osa) maaüksuse tagastamisele kuuluva maa suuruse määramisel ning seetõttu saavad kaebajad tagasi vähem õigusvastaselt võõrandatud maad, kui neile seaduse järgi oleks ette nähtud. Vastustaja on määranud teenindusmaa lagunenud ja sihtotstarbelisest kasutusest väljas lao nr 6 ja kai nr 2 juurde. Ehitusekspert P.Arikase 30.04.2008.a. kohtvaatluse protokolli kohaselt pole ladu nr 6 kasutuskõlblik
MRS § 6 lg 31 mõistes ning sellele ei saa AÕSRakS § 14 lg 1 alusel anda kasutusluba ja
määrata teenindusmaad: katuse eterniitkate ei taga hoone kaitset sadevete eest, väikeplokkidesse on tekkinud läbivad praod, mille põhjuseks on vundamendi liikumine; kuigi need praod ei tekita veel avariiohtlikku olukorda, võib hoone jätkuv samas olukorras seismine lagundada hoone seinad kui kandekonstruktsioonid. Ladu on ilmselt ehitatud ajavahemikul 21.08.1992 – 30.10.2008 ilma ehitusloa ja projektita. Sihtotstarbelisest kasutusest on täiesti väljas kai nr 2, kuna ta ei vasta kasutustunnusele.
Kai on sadamarajatis, mille kasutuseesmärk on väikelaevade kinnitamine, laevadele
pääsemine ja laevadelt mahatuleku turvalisuse ja ohutuse tagamine. Vaadeldava kai juurde pole võimalik laevadel silduda ega inimestel sellel ohutult liikuda, tegemist on kivikuhjatisega, mida pole võimalik kasutada kaina(tl I-11-15).
Riigikohus on 15.12.2004.a. otsuses nr 3-3-1-57-04 sedastanud, et MRS § 6 lg 31 tuleb
mõista selliselt, et õigusvastaselt võõrandatud maa õigustatud subjektile tagastamist saab takistada üksnes selliste ehitiste olemasolu, mida sihtotstarbeliselt kasutatakse või mida on võimalik sihtotstarbele vastavalt kasutada. Sellisel juhul kaalub ehitise omaniku õiguste kaitse vajadus üles maa tagastamise õigustatud subjekti õiguse saada tagasi õigusvastaselt võõrandatud maa. Kui aga ehitis on lagunenud ja sihipärasest kasutusest välja langenud, siis selline ehitis ei saa takistada õigusvastaselt võõrandatud maa õigustatud subjektile tagastamist. Sihipärase kasutuse all tuleb mõista ehitise kasutamist selle püstitamisel või rekonstrueerimisel määratud eesmärgil, mis ehitisel oli omandireformi alguse hetkel(20.06.1991.a.). Maareformi toimumise tingimustes pole kasutusest
väljalangenud ehitise kasutusotstarbe muutmisega taaskasutusse võtmine võimalik, sest selline tegevus kahjustaks maa tagastamise õigustatud subjekti võimalust saada tagasi õigusvastaselt võõrandatud maa.
Seega peab haldusorgan kaalutlusotsustuses kooskõlas haldusmenetluse seaduse §-ga 4
arvestama kaalutlusõiguse eesmärki, õiguse üldpõhimõtteid, aga ka asjaosaliste põhjendatud huve, kuid vastustaja pole arvestanud kaebajate huvi saada tagasi õigusvastaselt võõrandatud vara. Samuti pole arvestatud MRS § 6 lg 31 ja teenindusmaa korra § 4 lg 2 nõuet, et ehitise teenindamiseks vajalikuks maaks määratakse ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav kogus maad, mis tagab ehitise sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise(remont jms), ohutu ekspluateerimise(avarii-, pääste-, tuletõrje- ja sanitaarkujad) ja füüsilise säilimise, ning §-s 3 toodud põhimõtet,
et kui on tegemist ebaseadusliku ehitisega, siis määratakse teenindusmaa üksnes siis, kui ehitisele on antud kasutusluba.
Korralduse punktiga 3.4. kohustati ehitiste omanikke lagunenud ehitised 2 aasta jooksul
korda tegema, kuid kaid nr 2 ja ladu nr 6 pole korda tehtud isegi 2012.a. jaanuariks. Korrastati ilma ehitusloata, mis on õigusvastane. Ladu nr 6 on väidetavalt kasutuses kütusehoidlana, kuid kaebajate andmetel pole seal enam 20 aastat kütust hoitud. Ka kumbki kai pole kasutuses. Tähtsust pole sellel, et teenindusmaa kattub vähem kui 8% ulatuses tagastatava maaga, kaebajad soovivad seda kattuvat osa tagasi saada.
Vastustaja Mustjala Vallavalitsus palub jätta kaebused rahuldamata.
Teenindusmaa määramise ettepanek on eelhaldusakt. Väär on kaebajate väide, et ettepanekus toodud ehitised on ehitatud ilma õigusliku aluseta ning et vastustaja soovib ehitiste teenindamiseks määrata põhjendamatult palju maad. AÕSRakS § 14 lg 1 kohaselt maakasutusõiguseta või ehitusloata püstitatud ehitis või selle osa (juurdeehitis), mis on maaga püsivas ühenduses, on asjaõigusseaduse § 16 kohaselt maatüki oluline osa. Maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ning omandireformi aluste seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel üleantava ehitise või selle osa või teeseaduse § 2 2. lõikes nimetatud rajatise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 13 sätteid ning ehitist võib käsutada pärast ehitisele kasutusloa andmist. Õigusliku aluseta püstitatud ehitisele kasutusloa andmine toimub ehitusseaduse alusel, kuid sellega ei või rikkuda maa tagastamise õigustatud subjekti õigusi. AÕSRakS § 14 lg 3 kohaselt ei saa 1. lõikes nimetatud ehitise olemasolu olla aluseks selle maa suhtes MRS § 6 lg 2 p 3 kohaldamisele, v.a. 1. lõike teises lauses sätestatud ehitise puhul. AÕSRakS § 14 lg 1 ja 3 alusel tulenevad tagajärjed maa tagastamisele üksnes juhul, kui ehitised on püstitatud õigusliku aluseta, praegusel juhul sellist olukorda pole. Varese sadama ehitised on püstitatud kunagiste maakasutusõiguste alusel, mida tõendavad ENSV Kingissepa Rajooni Täitevkomitee 14.03. 1978.a. otsus nr 77 ja akt nr 42 kalamajanduslikul otstarbel 2,4 hektari suuruse maatüki eraldamise kohta kolhoosile “Kommunism”(liideti 1.04.1982.a.
kolhoosiga “Saare Kalur”) ning majavalduste pindade ja valduste arvestamise leht(tl I-73-81). Ladu nr 6 õiguslikku alust tõendab Mustjala Vallavalitsuse 10.01.2006.a. korraldus nr 35, millega anti sellele hoonele kasutusluba(tl II-187 pöördel). 26.12.1985.a. lõpetatud ehitusobjekti riikliku komisjoni poolt vastu võtmise akt tõendab, et kaid nr 1 ja 2 ehitati enne ostu-müügi lepingu sõlmimist 1992. aastal ning õiguslikul alusel(tl II-183-184). Kaid ei paikne üldse kaebajatele tagastamisele kuuluva maa piiride sees. Kai nr 1 on heas korras, tema ääres seisab 3 laeva, mis talveks tõstetakse välja. Kai nr 2 on lainemurdja. Laost nr 6 2008.a. tehtud foto ei vasta enam praegusele olukorrale, valla nõudmisel on omanikud katuse korda teinud, see ei lase enam läbi. Ladu on kasutusel kütuselaona, kuigi praegu seal kütust sees pole; kütusetsistern on seal aluse peal olemas.
Varese sadama müümise ajal 21.08.1992.a. polnud vaidlusaluste ehitiste võõrandamisel
notariaalne tõestamine vajalik. Vastavalt sel ajal kehtinud tsiviilkoodeksi(TsK) §-le 244 lg 1 nõuti notariaalset tõestamist ainult elamute ostu-müügi lepingute sõlmimisel, kui kasvõi üheks lepingu pooleks oli kodanik. Vaidlust pole, et ei kütteladu ega kaid ole kunagi olnud elamud. AÕSRakS §13 kehtestas tehingu notariaalse tõestatuse nõude kõikidele ehitiste võõrandamise tehingutele alles alates selle seaduse jõustumisest 1.12.1993.a. 21.08.1992 ostu-müügi lepingu materiaalsete väärtuste nimekirjas on ladu nr 6 kirjas järjekorranumbri 11 all nimetusega “kütteõliladu”, kai nr 1 nr13 all – “randumissild Varesel” ja kai nr 2 on paigutatud nr 14-na märgitud „Varese sadam“ alla.
Sadam ei saa eksisteerida ilma kaideta, milleks on ka lainemurdja.
MRS kohustab kõnealustele ehitistele teenindamiseks vajalikku maad määrama, vallal puudub siin kaalutlusõigus. Vastustaja tegi ettepaneku määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa kunagise maakasutusõigusega võrreldes väiksemas ulatuses, ettepanekule lisatud plaani vaadates on ilmne, et enam väiksemas ulatuses pole võimalik teenindusmaad määrata. Enamik Varese sadama ehitisi on sadamakompleksi abihooned, mida on kasutatud ja kasutatakse ka edaspidi sadamaga seotud tegevuste teenindamiseks, peamiselt erineva vara hoidmiseks, remontimiseks, parandamiseks jms. Ehitiste kasutamise ulatus sõltub sadama kui terviku kasutamise aktiivsusest, mistõttu on paratamatu, et kui sadama kasutusaktiivsus on konkreetsel ajahetkel väiksem, siis
võivad mõned ehitised olla parasjagu aktiivsest kasutusest väljas. Samas pole nende kasutamisest loobutud sadamat toetavatel eesmärkidel, mistõttu ei saa lugeda neid hooneid kasutusest välja langenuteks. Mõned ehitised on mõnevõrra ka lagunenud, mistõttu määratakse ettepanekuga nende korrastamiseks tähtaeg vastavalt MRS-le.
Kuna tegemist on sadamat teenindavate abihoonetega, ei peagi need vastama väga kõrgetele ehitusstandarditele. Seetõttu pole iseenesest puuduseks seintesse või vundamenti aja jooksul tekkinud praod. Vaidlustatud ettepaneku lisaks oleval plaanil toodud ehitis kai nr 2 (ehitise nr 9) on tegelikult kividest rajatud sadamamuul(majavalduste pindade ja valduste arvestamise lehel määratud
kaldamuulina) ehk sadamaakvatooriumil asuv sadamarajatis sadamaseaduse § 2 p 9 tähenduses, mille sihtotstarve on tõkestada merelainetuse jõudmist kaile ehk kaitsta sadamas olevaid laevu tormide ja lainete eest. Vahepeal on seda sadamarajatist kasutatud ka täiendava kaina, tänaseks on ta sel otstarbel kasutusest välja langenud, kuid jätkuvalt kasutuses kaldamuulina. Seetõttu pole selle rajatise ümbervormistamine kaist tagasi sadamamuuliks rajatisele uue sihtotstarbe määramine ega saa rikkuda kaebajate õigusi.
Kolmandad isikud OÜ “Adepte”, S. K., A. H., H. L., J. L., V. Õ., A. H., E. K., E. A., V. J.,
I. H., N.K.., T. T. ja S. T. paluvad jätta kaebused rahuldamata. Kaid ei asu kaebajate maal, need on merre ehitatud alles nõukogude ajal, eesti ajal polnud seal midagi, miks peaks neid andma kaebajatele. Kai nr 2 on väga oluline sadamaehitis, kasutusel muulina, kaitseb sadamat loode- ja põhjatuule eest. Ilma selle muulita kaotab sadam mõtte. Ladu nr 6 on ehitatud väikeblokkidest, kasutatakse küttelaona. Sadama haldamiseks on moodustatud MTÜ “Varese Sadam”. See on eluliselt oluline sadam, paljud rannakalurid hoiavad seal oma püügivahendeid. Kai nr 1 on korras, seal on kogu aeg sildunud laevad, praegu on seal kolm laeva. Selle kai peal on ka hoone, mille kordategemist pole keegi nõudnud. Valla elanikele on väga tähtis, et teenindusmaa saaks välja mõõta ja ära erastada. Sadamat arendamiseks pole võimalik saada mingeid toetusi enne, kui erastamine on lõppenud. Muul vajaks juba praegu tugevdamist, paari tormise talvega lendab see muidu lihtsalt laiali. Kõikidele kolmandatele isikutele anti Varese sadama ostu-müügi lepingu originaalist koopia.
KOHTU PÕHJENDUSED
Vaidlustatud korraldus on seaduslik ja põhjendatud, selle tühistamiseks puudub alus.
Erastatava maa piiride kulgemise ettepanek on halduskohtus vaidlustatav eelhaldusakt,
kuna see on aluseks katastriüksuse moodustamisele ning sellega määratakse siduvalt kindlaks hilisema maa erastamise otsuse tegemisel olulist tähendust omavad asjaolud. Kuivõrd kaid on ehitatud merre ega asu õigusvastaselt võõrandatud maal, mille tagastamist kaebajad taotlevad, ei saa kaidealuse maa teenindusmaaks määramise kavatsus kuidagi kaebajate õigusi rikkuda. Küll aga võib rikkuda kaebajate õigusi vastustaja piiride kulgemise ettepanek selles osas, millega määratakse kaidele ja laohoonele teenindusmaad õigusvastaselt võõrandatud maa arvel. MRS § 9 sätestab, et kui väljaspool linna piire asuval õigusvastaselt võõrandatud maal asub teise füüsilise isiku omandis olev ehitis ja kui õigustatud subjekt ning ehitise omanik ei lepi kokku hoonestusõiguse
seadmises ehitise omaniku kasuks või ehitise võõrandamises õigustatud subjektile, ei tagastata õigusvastaselt võõrandatud maad muu ehitise(v.a. elamu, suvila ja aiamaja) juures ehitise teenindamiseks vajaliku maa ulatuses(lg 1 p 3). Mittetagastatava ja ostueesõigusega erastatava maa, sealhulgas ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piirid määrab vastavuses planeeringu ja maakorralduse nõuetega kindlaks kohalik omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras(lg 9).
Vastavalt teenindusmaa korra p-le 8 saadetakse teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanek isikule, kelle omandis on ehitis, ja maa tagastamise õigustatud subjektile. Selle korra alusel ongi Mustjala Vallavalitsus vaidlusaluse piiride kulgemise ettepaneku teinud.
MRS § 6 lg 3 järgi on hoone või rajatis maapinnaga püsivalt ühendatud ehitis EhS-i tähenduses, samuti lõpetamata ehitis ja ehitise püstitamiseks seaduslikus korras väljaantud ehitusluba.
Seega on kõik kolm vaidlusalust objekti – kai nr 1, kai nr 2 ja ladu nr 6 – ehitised. Kaebajad on seadnud kahtluse alla kohtule esitatud 21.08.1992.a. ostu-müügi lepingu nr 106/ 123 ärakirja, millega AS “Saare Kalur” müüs Varese sadama ehitised ja muu vara kolmandatele isikutele, väites et: 1)kuna lepingu originaali pole leitud, siis pole millegagi tõendatud, et selline leping üldse sõlmiti; 2)lepingu lisaks olevas materiaalsete väärtuste nimekirjas pole kirjas kaisid nr 1 ja 2 ning ladu nr 6, mistõttu pole tõendatud, et kolmandad isikud on üldse nende ehitiste omanikud.
Vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku §-le 56 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-le 273 lg 1 ja 5 esitatakse kirjalik dokument algdokumendina või ärakirjana; kui dokument on esitatud ärakirjana ja algdokumenti ei saa esitada, otsustab kohus, missuguse tõendamisjõuga on dokumendi ärakiri. Asja kohtulikul arutamisel on selgunud, et Mustjala Vallavalitsus ei tea, kus kõnealuse lepingu originaal võiks asuda ning samuti ei tea algdokumendi asukohta kolmandad isikud, kes kõik said endale üksnes ärakirja lepingust. Vallavalitsus on küll 13.02.2012.a. kohtule Riigiarhiivi teatist esitades märkinud, et vastavalt sellele teatisele on Varese Sadama ehitiste ja rajatiste ostu-müügi lepingu originaaliga võimalik tutvuda Riigiarhiivi Kuressaare osakonnas, ent teatis seda väidet ei kinnita, selles on juttu ainult Varese sadamasilla ja muuli rekonstrueerimise vastuvõtu aktist(tl II-177). Kohtu arvates pole siiski alust kahelda, et niisugune leping sõlmiti ning
et kohtule esitatud lepingu ärakiri vastab algdokumendile. 1990-ndate aastate esimesel poolel, kui Eesti Vabariigi maapiirkondades põllumajandusreformi läbiviimise käigus massiliselt reorganiseeriti nõukogudeaegseid ühismajandeid(kolhoose ja sovhoose) väiksemateks tootmisüksusteks või likvideeriti täielikult ning nende majandite varale tuli leida uued omanikud, vormistatigi vara müük sarnaste lepingutega(tl II-147-150). Seetõttu ei tekita lepingu vorminduslik külg kohtus mingeid kahtlusi lepingu ehtsuses. Samuti pole kohtule teada, et lepingu sõlmimisest möödunud ligi 20 aasta jooksul oleks kõnealuste ehitiste omandiõigusele pretendeerinud mõni muu isik. Samuti ei pea kohus tõenäoliseks, et kogu ülejäänud Varese sadama vara ära müües jäeti kaid ja ladu nr 6
müümata. Sadamal ilma kaideta puudub igasugune väärtus ning pole mingit mõistlikku põhjendust, miks kolmandad isikud oleksid pidanud tahtma niisugustel tingimustel omandada sadama muid ehitisi. Kaebajad pole oma kahtlusi sisuliselt põhjendanud. Kohus nõustub vastustajaga, et ladu nr 6 on ostu-müügi lepingu lisas 1 “Materiaalsete väärtuste nimekiri” kirjas nr 11 all kütteõlilaona, kai nr 1 nr 13 all randumissillana ja kai nr 2(muul) on paigutatud nr 14 Varese sadama alla. Ka AS “Saare Kalur” juhataja T.Sarapuu on oma 14.12.2001.a. kirjas vastustajale kinnitanud, et kõnealuse lepinguga müüdi lepingus nimetatud isikutele Varese sadama hooned ja rajatised(tl II-185).
MRS § 6 lg 33 kohaselt määratakse ehitise(ehitiste kompleksi) teenindamiseks vajalikuks
maaks ehitisealune ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav kogus maad, mis tagab ehitise sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise, ohutu ekspluateerimise ning füüsilise säilimise. Kui sama maatükki saab arvata mitme ehitise teenindamiseks vajaliku maa hulka, jagatakse vastav maatükk nii pindala kui ka väärtust ning maakorraldus- ja muid nõudeid arvestades võimalikult võrdselt. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramisel arvestatakse seaduslikus korras koostatud ja kinnitatud ehitusprojekte, mis põhjendavad sellele ehitisele juurdeehitamise või selle ehitisega seotud teise ehitise rajamise vajadust, kui see ei kahjusta maa tagastamise õigustatud subjekti huve. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramisel ei lähtuta maaüksuste õigusvastase võõrandamise aegsetest piiridest. AÕSRakS § 14 lg 1 sätestab, et maakasutusõiguseta või ehitusloata püstitatud
ehitis või selle osa (juurdeehitis), mis on maaga püsivas ühenduses, on asjaõigusseaduse §16 kohaselt maatüki oluline osa. Maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ning omandireformi aluste seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel üleantava ehitise või selle osa suhtes kohaldatakse AÕSRakS § 13 sätteid ning ehitist võib käsutada pärast ehitisele kasutusloa andmist. Õigusliku aluseta püstitatud ehitisele kasutusloa andmine toimub EhS-i alusel, kuid sellega ei või rikkuda maa tagastamise õigustatud subjekti õigusi.
Kai nr 1 ja kai nr 2, mis tegelikult on muul, on püstitatud õiguslikul alusel. Vastavalt
AÕSRakS §-le 14 lg 1 on ehitise püstitamise õigusliku aluse olemasoluks vaja maakasutusõigust või ehitusluba. Maakasutusõiguse vaidlusalusele maale andis kolhoosile “Kommunism”, mis hiljem liideti kolhoosiga “Saare Kalur”, ENSV Kingissepa Rajooni Täitevkomitee 14.03. 1978.a. otsus nr 77 ja akt nr 42 kalamajanduslikul otstarbel 2,4 hektari suuruse maatüki eraldamise kohta(tl I-73-79). 26.12.1985.a. koostatud lõpetatud ehitusobjekti riikliku komisjoni poolt vastu võtmise akt, millega võeti vastu individuaalprojekti alusel rekonstrueeritud Varese sadamasild ja muul –
nõukogudeaegse asjaajamise kohaselt tähendas see, et ehitistel oli olemas ehitusluba(tl II-177, 183-184). Ehkki kõnealused rajatised on ehitisregistrisse kirja pandud kaidena nr 1 ja 2(tl II-94) on kai nr 2 tegelikult muul ja sellisena olnud kogu aeg ka kasutusel; vaidlust pole selles, et kai nr 1 on olnud kogu aeg kasutuses sadamasillana laevade sildumiseks. Seega on mõlemat ehitist kasutatud nende rekonstrueerimisel määratud eesmärgil, s.o. sihipäraselt.
Ladu nr 6 õiguslikku alust tõendab Mustjala Vallavalitsuse 10.01.2006.a. korraldus nr 35,
millega anti sellele hoonele kasutusluba(tl II-187 pöördel). Kaebajad pole kasutusluba vaidlustanud, kuigi olid sellest teadlikud juba vähemalt alates 2.06.2008.a., mil on koostatud kaebajate kaebus Mustjala Vallavalitsuse varasemate korralduste vaidlustamiseks(haldusasi nr 3-08-1091); sellele kaebusele lisasid kaebajad P.A. kohtvaatluse protokolli, milles on kirjas, et laole nr 6 on väljastatud kasutusluba. Kasutusluba ei vaidlustanud kaebajad ka käsitletavas haldusasjas 2.11.2009.a. kaebust esitades, kui kaebajat U.M. esindas vandeadvokaat. MaaRS § 6 lg 31 sätestab, et ehitisena ei käsitata lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi; need teeb omanik korda või kõrvaldab kohaliku omavalitsuse määratud tähtpäevaks. Tähtaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Kui kohalik omavalitsus määrab ehitise kordategemiseks tähtpäeva, määratakse ehitisele teenindamiseks vajalik maa, mida ehitise omanikul on õigus erastada pärast ehitise korrastamist. Seega on
vastustaja poolt kai nr 2(muuli) ja ladu nr 6 kordategemiseks tähtaja määramine õiguspärane. Peale vaidlustatud korralduse andmist nimetatud ehitiste kordategemise väidetav õigusvastasus ei saa kuidagi mõjutada korralduse õiguspärasust.

Ülaltoodud põhjustel jäävad kaebused rahuldamata.

Vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku §-le 108 lg 1 ja 8 kannab menetluskulud pool,
kelle kahjuks otsus tehti; kolmanda isiku menetluskulud hüvitab tema poole vastaspool samade reeglite järgi kui poolele. Vastustaja ja kolmandad isikud pole menetluskulude väljamõistmise taotlusi esitanud.

Kohtunik: D.Maastik

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s